onsdag 7. november 2007

Mangel på retningslinjer?

Har institusjonen faste retningslinjer som gjelder for åpen publisering? En kjapp surferunde på et knippe høgskoler tilsier at det er svært varierende. Noen, som f.eks. HiNT, har veldig tydelig utarbeidede retningslinjer som sier noe om mål for den åpne publiseringen, mens andre har informasjon på sine hjemmesider om Open access og en link til det institusjonelle arkivet, men ingen retningslinjer som forteller om hvordan høgskolen og forskermiljøet skal forholde seg til det.

Vi er en av høgskolene i den siste kategorien dessverre. Vi har diskutert det i mange sammenhenger, men det er ikke kommet på plass en fast "policy" på hvordan vi håndterer det. Delvis skyldes det nok at det institusjonelle arkivet vårt ennå ikke er offentlig lansert. Og det henger igjen på at det er forsinkelser med bl.a. Nasjonalbibliotekets URN-prosjekt og at Bibsys ikke har fått på plass en utveksling av data mellom ForskDok og Brage (slik Frida har fått det til med DiVA i Trondheim). Institusjoner som har jobbet i lengre tid med sitt arkiv, som f.eks. BORA i Bergen, har bedre etablerte rutiner og retningslinjer enn institusjoner som nettopp har fått på plass sitt arkiv.

Dette er likevel kun en del av problemet. Det er mange som skal inn i en prosess om retningslinjer: forskere, biblioteket, ledelsen, FoU-utvalget.. osv. For å få på plass gode rutiner for åpen publisering/ egenarkivering og en god arbeidsflyt er vi avhengig av å ha gode, klare og allment aksepterte retningslinjer for dette arbeidet. Jeg tror i tillegg at det er helt nødvendig å sette i gang incentiver for å få forskere til å egenarkivere. Mange av de instiusjonelle arkivene har samlinger som er tomme eller kun inneholder noen få arbeider. For å få fart i egenarkiveringen og publiseringen i åpne tidsskrifter må det til noen gulrøtter både fra ledelsen på den enkelte høgskole og fra det offentlige.

Kom gjerne med gode ideer til utarbeidelse av slike retningslinjer dersom dere har noen! Det er nok flere av oss som trenger litt inspirasjon og muligens en liten dytt for å komme godt i gang!

3 kommentarer:

Astrid Kilvik sa...

På Høgskolen i Sør-Trøndelag pågår det for tiden et 10 måneders Brage-prosjekt. Jeg har 50 % prosjektlederstilling fram til 30. juni. Brage skal implementeres og noe materiale registreres før den tid, retningslinjer etableres osv osv. Foreløpig ligger det informasjon om prosjektet kun på høgskolens intranett. Jeg har tatt utgangspunkt i andre høgskolers retningslinjer (Telemark, Hedmark, Østfold, Nord-Trøndelag, som igjen har varianter av samme dokument...)og tilpasset det noe. Jeg har hatt møter med høgskolens FoU-forum, med en stor gruppe stipendiater og med FoU-koordinator + et utvalg nøkkelpersoner på hver av de 7 avdelingene. Her har jeg presentert forslag til retningslinjer, forfatteravtaler, struktur på arkivet, mottatt innspill og kommentarer osv. Stort og positivt engasjement. Retningslinjene sier bl.a.: "HiST Brage har som hovedmål å synliggjøre høgskolens produksjon av kvalitetskontrollerte faglige arbeider slik at arbeidene får så stor utbredelse og så stor betydning som mulig." Samtlige avdelinger slutter seg til retningslinjene og er innforstått med at de selv skal etablere ordninger for kvalitetskontroll. Biblioteket tar ansvar for administrative støttefunksjoner, bidrar ved behov med klarering av opphavsrett osv. Samtlige avdelinger + referansegruppen for prosjektet, som består av 3 forskere, støtter også mitt forslag til struktur og innhold, bl.a. at vi ikke skal registrere bacheloroppgaver i første omgang. Master og doktorgrad er aktuelt, artikler, skriftserier med videre.
Jeg opplever ut fra de møtene jeg har hatt, at retningslinjene nå er godt forankret i virksomheten. Hvordan de til slutt vedtas, er foreløpig uklart. Her er det flere alternativer: i styringsgruppen for prosjektet, som består av 4 bibliotekledere, av rektor, av "høgskolens ledergruppe", der både faglig og administrativ toppledelse sitter....Jeg vil nok jobbe for siste alternativet.

Med hilsen
Astrid Kilvik
bibliotekar ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Gjermund Lanestedt sa...

I hvilken grad bør dette med retningslinjer være noe som bestemmes og forankres nasjonalt - f eks i Kunnskapsdepartementet? Det er jo noe underlig om forskerne skal ha helt forskjellige publiseringsregimer ved de ulike U&H-institusjonene. Med andre ord at publikums og andre forskeres tilgang til forskningen skal være avhengig av geografisk lokalisering av forskerne.

Gjermund Lanestedt
Nasjonalt kontaktpunkt for EU-programmet eContentplus

Maje sa...

Først vil jeg beklage at jeg sjelden er inne på denne bloggen om dagen. Jeg har barselsperm dette året, men skal forsøke å legge inn litt nytt ettersom jeg får nyheter fra HiG.

Nå har vi kommet et steg videre og grunnlaget for en ny policy er lagt. Dette er gjort i samarbeid mellom bibliotek, forskere og administrasjonen ved HiG. Jeg ser at det i en av kommentarene til denne posten etterlyses en nasjonal strategi for dette arbeidet og at det er unaturlig at forskere ved de forskjellige institusjonene forholder til forskjellige policydokumenter og regler. Det er jeg for så vidt enig i. Det hadde vært lettere dersm alle måtte forholde seg til det samme regelverket. Dessverre tror jeg det kan bli vanskelig å gjennomføre ettersom det fortsatt er forskjeller på institusjonene og det er mange hensyn som skal tas. Jeg skulle gjerne f.eks. sett noen økonomiske incentiver for å registrere sine arbeider i det institusjonelle arkivet, men da må det settes av en egen pott til dette.

Jeg er fortsatt interessert i å høre hvordan dere arbeider med dette, så bare kom med kommentarer..